Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji

Kredyty udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1.

Kredyt gotówkowy, Kredyt restrukturyzacyjny, Kredyt restrukturyzacyjny na spłatę limitu:

1.1

Opłata za wystawienie opinii o kredycie

20 zł

1.2

Opłata za wystawienie opinii o współpracy Klienta z Bankiem (dotyczy więcej niż jednego produktu kredytowego)

Przypis 1

Opłata pobierana jest w zależności od rodzaju produktów objętych opinią, w wysokości najwyższej, określonej w TOiP obowiązującej dla produktów wskazanych w opinii.

20 zł

1.3

Opłata za wystawienie zaświadczenia dotyczącego:

 • stanu zadłużenia na dzień sporządzenia zaświadczenia,
 • stanu zadłużenia na wskazany dzień,
 • stanu zadłużenia na dzień płatności kolejnej raty wynikającej z harmonogramu spłat,
 • wysokości zapłaconych odsetek, kapitału,
 • niezalegania z płatnościami,
 • potwierdzenia wpływu środków na spłatę kredytu.

20 zł

 Przypis

Jednorazowo za każdy dokument

1.4

Opłata za historię spłat

50 zł

1.5

Opłata za zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę kredytu

bez opłat

1.6

Opłata za zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Banku

bez opłat

1.7

Opłata za inne zaświadczenie niewymienione powyżej

50 zł

1.8

Opłata za aneks do umowy kredytu

20 zł

1.9

Prowizja za wcześniejszą całkowitą i częściową spłatę kredytu

1%

Przypis 2

Prowizja dotyczy wyłącznie umów kredytu restrukturyzacyjnego na kwotę większą niż 80.000 zł, zawartych do dnia 17.12.2011 r. i naliczana jest od kwoty kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień złożenia dyspozycji.

2.

Pozostałe kredyty i pożyczki (z wyłączeniem kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej, kredytu mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW, kredytu mieszkaniowego z programem „Mieszkanie dla Młodych” oraz kredytu mieszkaniowego „Rodzina na Swoim”

2.1

Zwiększenie limitu kredytowego w ramach konta osobistego

Przypis 3

Uwaga: Prowizję pobiera się od kwoty zwiększenia

Prowizja nie jest pobierana w przypadku zwiększenia limitu kredytowego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile).

 • w pakietach: Start, Konto, NET, Koneser, Open

2% min. 20 zł

 Przypis

Jednorazowo,od kwoty zwiększenia

 • w pakietach: Fokus, Inwestor i Life

1% min. 20 zł

 Przypis

Jednorazowo,od kwoty zwiększenia

 • w pakietach: Status, Elite i Invest

bez opłaty

2.2

Odnowienie limitu kredytowego przyznanego na czas określony 12-mcy lub administrowanie limitem kredytowym przyznanym na czas nieokreślony

 Przypis

Uwaga: Prowizję za administrowanie pobiera się z góry za każdy rozpoczęty rok, począwszy od drugiego roku korzystania z limitu.

 • w pakietach: Start, Konto, NET, Koneser, Open

2% min. 20 zł

 Przypis

Jednorazowo, od kwoty limitu kredytowego

 • w pakietach: Fokus, Pakiet Inwestor i Life

1% min. 20 zł

 Przypis

Jednorazowo, od kwoty limitu kredytowego

 • w pakietach: Pakiet Status, Elite i Invest

bez opłaty

2.3

Przedterminowa spłata całości lub części kredytu /pożyczki

 Przypis
 • prowizja od wcześniejszej spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki
 • nie dotyczy kredytu na zakup papierów wartościowych, pożyczki w linii odnawialnej oraz limitu kredytowego w koncie osobistym

1%

 Przypis

Jednorazowo, od kwoty spłaty

2.4

Zmiana waluty kredytu/pożyczki

1%

 Przypis

Jednorazowo od kwoty kredytu/pożyczki, która podlega przewalutowaniu

2.5

Zmiana systemu spłat kredytu/pożyczki

1%

 Przypis

Jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty kredytu/pożyczki

2.6

Prolongata terminu spłaty kredytu lub pożyczki

0,50%

 Przypis

Jednorazowo, z góry od prolongowanej kwoty kredytu lub raty

2.7

Zmiana na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy rachunku do spłaty kredytu/pożyczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony został kredyt/pożyczka

bez opłaty

2.8

Inne zmiany warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

30 zł

 Przypis

Jednorazowo, od każdego aneksu

Pozostałe czynności

2.9

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii o kredycie, pożyczce, przyznanym limicie lub współpracy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem (dotyczy więcej niż jednego produktu kredytowego)

50 zł

 Przypis

Jednorazowo za każdy dokument

2.10

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia dotyczącego kredytu, pożyczki, przyznanego limitu

50 zł

 Przypis

Jednorazowo, za każdy dokument

2.11

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia potwierdzającego całkowitą spłatę kredytu, pożyczki, przyznanego limitu

bez opłaty

2.12

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o braku zobowiązań wobec Banku

bez opłaty

2.13

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki lub wpłat na rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek, ze wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu itp.).

50 zł za każde rozpoczęte 12 miesięcy

 Przypis

Jednorazowo

2.14

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy

20 zł

 Przypis

Jednorazowo, za każdy egzemplarz

Przypisy

Przypis

Opłata pobierana jest w zależności od rodzaju produktów objętych opinią, w wysokości najwyższej, określonej w TOiP obowiązującej dla produktów wskazanych w opinii.

Przypis

Prowizja dotyczy wyłącznie umów kredytu restrukturyzacyjnego na kwotę większą niż 80.000 zł, zawartych do dnia 17.12.2011 r. i naliczana jest od kwoty kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień złożenia dyspozycji.

Przypis

Prowizja nie jest pobierana w przypadku zwiększenia limitu kredytowego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile).

Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: