Kredyty udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r. - Kredyt gotówkowy, Kredyt restrukturyzacyjny, Kredyt restrukturyzacyjny na spłatę limitu

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1.

Kredyt gotówkowy, Kredyt restrukturyzacyjny, Kredyt restrukturyzacyjny na spłatę limitu:

1.1

Opłata za wystawienie opinii o kredycie

20 zł

1.2

Opłata za wystawienie opinii o współpracy Klienta z Bankiem (dotyczy więcej niż jednego produktu kredytowego)

1) Opłata pobierana jest w zależności od rodzaju produktów objętych opinią, w wysokości najwyższej, określonej w TOiP obowiązującej dla produktów wskazanych w opinii.

20 zł

1.3

Opłata za wystawienie zaświadczenia dotyczącego:

 • stanu zadłużenia na dzień sporządzenia zaświadczenia,
 • stanu zadłużenia na wskazany dzień,
 • stanu zadłużenia na dzień płatności kolejnej raty wynikającej z harmonogramu spłat,
 • wysokości zapłaconych odsetek, kapitału,
 • niezalegania z płatnościami,
 • potwierdzenia wpływu środków na spłatę kredytu.

20 zł

 

Jednorazowo za każdy dokument

1.4

Opłata za historię spłat

50 zł

1.5

Opłata za zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę kredytu

0 zł

1.6

Opłata za zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Banku

0 zł

1.7

Opłata za inne zaświadczenie niewymienione powyżej

50 zł

1.8

Opłata za aneks do umowy kredytu

20 zł

1.9

Prowizja za wcześniejszą całkowitą i częściową spłatę kredytu

1%

2) Prowizja dotyczy wyłącznie umów kredytu restrukturyzacyjnego na kwotę większą niż 80.000 zł, zawartych do dnia 17.12.2011 r. i naliczana jest od kwoty kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień złożenia dyspozycji.

2.

Pozostałe kredyty i pożyczki (z wyłączeniem kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej, kredytu mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW, kredytu mieszkaniowego z programem „Mieszkanie dla Młodych” oraz kredytu mieszkaniowego „Rodzina na Swoim”

2.1

Zwiększenie limitu kredytowego w ramach konta osobistego

Uwaga: Prowizję pobiera się od kwoty zwiększenia

3) Prowizja nie jest pobierana w przypadku zwiększenia limitu kredytowego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile).

 • w pakietach: Start, Konto, NET, Koneser, Open

2% min. 20 zł

 

Jednorazowo,od kwoty zwiększenia

 • w pakietach: Fokus, Inwestor i Life

1% min. 20 zł

 

Jednorazowo,od kwoty zwiększenia

 • w pakietach: Status, Elite i Invest

0 zł

2.2

Odnowienie limitu kredytowego przyznanego na czas określony 12-mcy lub administrowanie limitem kredytowym przyznanym na czas nieokreślony

 

Uwaga: Prowizję za administrowanie pobiera się z góry za każdy rozpoczęty rok, począwszy od drugiego roku korzystania z limitu.

 • w pakietach: Start, Konto, NET, Koneser, Open

2% min. 20 zł

 

Jednorazowo, od kwoty limitu kredytowego

 • w pakietach: Fokus, Pakiet Inwestor i Life

1% min. 20 zł

 

Jednorazowo, od kwoty limitu kredytowego

 • w pakietach: Pakiet Status, Elite i Invest

0 zł

2.3

Przedterminowa spłata całości lub części kredytu /pożyczki

 
 • prowizja od wcześniejszej spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki
 • nie dotyczy kredytu na zakup papierów wartościowych, pożyczki w linii odnawialnej oraz limitu kredytowego w koncie osobistym

1%

 

Jednorazowo, od kwoty spłaty

2.4

Zmiana waluty kredytu/pożyczki

1%

 

Jednorazowo od kwoty kredytu/pożyczki, która podlega przewalutowaniu

2.5

Zmiana systemu spłat kredytu/pożyczki

1%

 

Jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty kredytu/pożyczki

2.6

Prolongata terminu spłaty kredytu lub pożyczki

0,50%

 

Jednorazowo, z góry od prolongowanej kwoty kredytu lub raty

2.7

Zmiana na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy rachunku do spłaty kredytu/pożyczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony został kredyt/pożyczka

0 zł

2.8

Inne zmiany warunków umowy kredytu, pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

30 zł

 

Jednorazowo, od każdego aneksu

Pozostałe czynności

2.9

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii o kredycie, pożyczce, przyznanym limicie lub współpracy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem (dotyczy więcej niż jednego produktu kredytowego)

50 zł

 

Jednorazowo za każdy dokument

2.10

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia dotyczącego kredytu, pożyczki, przyznanego limitu

50 zł

 

Jednorazowo, za każdy dokument

2.11

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia potwierdzającego całkowitą spłatę kredytu, pożyczki, przyznanego limitu

0 zł

2.12

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o braku zobowiązań wobec Banku

0 zł

2.13

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki lub wpłat na rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek, ze wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu itp.).

50 zł za każde rozpoczęte 12 miesięcy

 

Jednorazowo

2.14

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy

20 zł

 

Jednorazowo, za każdy egzemplarz

Przypisy

Opłata pobierana jest w zależności od rodzaju produktów objętych opinią, w wysokości najwyższej, określonej w TOiP obowiązującej dla produktów wskazanych w opinii.

Prowizja dotyczy wyłącznie umów kredytu restrukturyzacyjnego na kwotę większą niż 80.000 zł, zawartych do dnia 17.12.2011 r. i naliczana jest od kwoty kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień złożenia dyspozycji.

Prowizja nie jest pobierana w przypadku zwiększenia limitu kredytowego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile).

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: