Kredyt konsolidacyjny - hipoteczny (dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r.)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Stawka
1

Prowizja z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z niskim wkładem

3,5% od kwoty kredytu przekraczającej 80% wartości nieruchomości

2

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki

200 zł

3

Wcześniejsza spłata

3.1

części kredytu / pożyczki (jednorazowo od kwoty spłaty, w momencie spłaty)

1,5%; min. 300 zł

3.2

całości kredytu / pożyczki (jednorazowo od kwoty spłaty, w momencie spłaty)

1,5%; min. 300 zł

4

Zmiana warunków umowy kredytu / pożyczki na wniosek Klienta (jednorazowo, w dniu podpisania aneksu)

4.1

zmiana waluty kredytu na PLN

0 zł

4.2

zmiana waluty kredytu na inną walutę (od kwoty kredytu podlegającej przewalutowaniu)

-

4.3

zmiana waluty, w jakiej jest spłacany kredyt

0 zł

4.4

inna zmiana warunków umowy

200 zł

5

Kontrola przedsięwzięcia inwestycyjnego

5.1

dla umów kredytowych podpisanych do 30.06.2011 r.

-

5.2

dla umów kredytowych podpisanych od 01.07.2011 r.

-

5.3

za pierwszą kontrolę

-

5.4

za każdą kolejną kontrolę

-

6

Zmiana waluty pożyczki (od kwoty podlegającej przewalutowaniu

-

7

Zmiana waluty , w jakiej jest spłacana pożyczka - ze złotych na walutę obcą, w której pożyczka jest denominowana (od kwoty pożyczki pozostałej do spłaty od kwoty podlegającej przewalutowaniu)

-

Postanowienia ogólne

 1. Prowizja za udzielenie kredytu w przypadku kredytów preferencyjnych na cele mieszkaniowe Rodzina na Swoim dla Klientów którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy Bankiem, a TUnŻ Warta S.A wynosi 0% zgodnie z następującą zasadą: Wymagane jest przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia na życie przez wszystkich Kredytobiorców (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych z orzeczoną niezdolnością do pracy oraz niespełniających warunku wieku przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia) oraz posiadanie tego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia Umowy. W sytuacji stwierdzenia przez Bank, że warunek przystąpienia do powyższej Umowy Ubezpieczenia oraz posiadania powyższego ubezpieczenia przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia Umowy nie został spełniony, Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu w wysokości 1% (dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych od 7.05.2012)
 2. Prowizja z tytułu ryzyka udzielenia kredytu z niskim wkładem pobierana jest za 36 – o miesięczne okresy, do czasu kiedy LTV kredytu obniży się do 80% wartości nieruchomości.
 3. Opłata za ubezpieczenie na życie dla wniosków złożonych do 31.07.2011 wynosi 0,034% aktualnego zadłużenia miesięcznie, w dniu spłaty raty kredytu.
 4. Prowizji za wcześniejszą spłatę części kredytu nie pobiera się w przypadku:
  1. spłaty w kwocie do 20% zadłużenia z tytułu spłacanego kredytu (rozumianego jako kwota wykorzystanego i niespłaconego kredytu) na dzień złożenia pisemnej informacji o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu dokonanej w miesiącu przypadającym w rocznicę zawarcia umowy kredytu, informacja o zamiarze wcześniejszej spłaty może być złożona nie wcześniej niż 30 dni przed planowaną datą spłaty (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum będących w ofercie do dnia 31.03.2013)
  2. spłaty dokonanej ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości należącej do kredytobiorcy, nie więcej niż dwukrotnie w okresie jednego roku od daty sprzedaży tej nieruchomości. Nie dotyczy nieruchomości, której zakup był finansowany środkami pochodzącymi ze spłacanego kredytu oraz nieruchomości, której sprzedaż nastąpiła przed datą zawarcia Umowy kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować źródło pochodzenia środków oraz datę sprzedaży poprzez przedstawienie umowy sprzedaży nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego (dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 06.05.2012), (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum)
  3. kredytów, do kwoty 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych do 17.12.2011. (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum oraz kredytów konsolidacyjnych-hipotecznych)
  4. Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania. (dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe Ekstralokum oraz kredytów konsolidacyjnych-hipotecznych).
 5. Prowizji za wcześniejszą spłatę całości kredytu nie pobiera się w przypadku kredytów, do kwoty 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych do 17.12.2011. Prowizja pobierana jest wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania.
 6. Prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki hipotecznej Ambicja nie pobiera się w przypadkach:
  1. pożyczek udzielanych przed 19-09-2002 r., a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem,
  2. pożyczek udzielonych od 19-09-2002 r. do 28-09-2003 r.:
   • w złotych lub w złotych denominowanych w walucie obcej – o zmiennej stopie procentowej,
   • gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza 80.000 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.
  3. pożyczek udzielanych od 29-09-2003 r.:
   • do kwoty 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych do 17.12.2011,
   • gdy kwota udzielonej pożyczki przekracza 80.000 zł, a zamiar wcześniejszej spłaty pożyczki został zgłoszony Bankowi co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem – dotyczy pożyczek udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 6.05.2012.
 7. Prowizja/opłata za zmianę warunków umowy kredytu na wniosek Klienta obliczana jest w walucie kredytu podlegającej przewalutowaniu. W przypadku zmiany warunków umowy związanej z wcześniejszą spłatą części kredytu pobiera się wyłącznie opłatę, o której mowa w pozycji „Wcześniejsza spłata części kredytu”- dotyczy kredytu mieszkaniowego Ekstralokum będących w ofercie do dnia 31.03.2013).
 8. Prowizja/ opłata za zmianę waluty pożyczki dotyczy pożyczek w walucie innej niż PLN, udzielonych do 12.12.2005 - od kwoty podlegającej przewalutowaniu
Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: