Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚIGW, kredyty mieszkaniowe z programem „Mieszkanie dla Młodych", Kredyty mieszkaniowe „Rodzina na Swoim" udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9 listopada 2018 r. - dotyczy umów zawartych do dnia 21.07.2017r.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Stawka
1

Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacja Kredytową oznacza prowizję z tytułu udzielenia Kredytu/Pożyczki - jednorazowo od kwoty przyznanego Kredytu/Pożyczki

3% min. 300zł - standardowo

Prowizja Rekompensacyjna

2

Przedterminowa spłata całości lub części Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej (jednorazowo, od kwoty spłaty).

Uwaga:

 • pobierana, gdy wcześniejsza spłata dokonana zostanie w ciągu:

  • trzech pierwszych lat

  • dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wypłaty kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy

 • prowizja od wcześniejszej spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki

2%

3

Przedterminowa spłata całości lub części Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg Stopy Stałej (jednorazowo, od kwoty spłaty. Uwaga:

3.1

dla kredytu mieszkaniowego – pobierana, gdy wcześniejsza spłata dokonana zostanie w ciągu:

 • trzech pierwszych lat
 • dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wypłaty kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy

3%

3.2
 • pobierana, gdy wcześniejsza spłata dokonana zostanie po upływie:
  • trzech pierwszych lat
  • dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wypłaty kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy

1%

3.3

dla kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej - pobierana, gdy wcześniejsza spłata dokonana zostanie w ciągu:

 • trzech pierwszych lat
 • dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch pierwszych lat od wypłaty kwoty Kredytu lub jego pierwszej transzy/Pożyczki
  • prowizja od wcześniejszej spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki

2%

Prowizja Modyfikacyjna

4

Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (nie dotyczy zmiany stopy po zakończeniu okresu obowiązywania Stopy Stałej ustalonej umową Kredytu/Pożyczki)

 • dla kredytu mieszkaniowego
 • dla kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu/Pożyczki

2%

5

Zmiana systemu spłat Kredytu/Pożyczki – jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu/Pożyczki

1% max. 200 zł

6

Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Pożyczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony został Kredyt/ Pożyczka

0 zły

7

Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Pożyczki na rachunek w innej walucie niż waluta w jakiej udzielony został Kredyt/Pożyczka - jednorazowo

50 zł

8

Zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy: jednorazowo od każdego aneksu

8.1

Zmiana daty ostatecznej wypłaty Kredytu /transz Kredytu/Pożyczki

200 zł

8.2

Przystąpienie do Kredytu/Pożyczki lub zwolnienie z  Kredytu/Pożyczki

200 zł

8.3

Wydłużenie, na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, terminów określonych w Dokumentacji Kredytowej przewidzianych na ustanowienie wymaganych zabezpieczeń/spełnienia warunków dodatkowych/ dostarczenie wymaganych dokumentów

200 zł

8.4

Zmiana wysokości marży Kredytu/Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

200 zł

8.5

Przedłużenie Okresu Kredytowania

200 zł

8.6

Inne zmiany

200 zł

Pozostałe czynności

9

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o zapłaconych łącznych odsetkach od Kredytu/Pożyczki do Urzędu Skarbowego - jednorazowo

50 zł

10

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii o Kredycie/Pożyczce lub o współpracy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem dotyczącej więcej niż jednego produktu kredytowego - jednorazowo

50 zł

11

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia/oświadczenia do udzielonego Kredytu/Pożyczki: wg stanu na dzień sporządzenia/na wskazany dzień i/lub za wskazany okres - opłata łączna pobierana jednorazowo za każdy dokument

50 zł

12

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki lub wpłat na rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek, ze wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu) - jednorazowo

50 zł

13

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub poręczyciela kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji związanej z posiadanym Kredytem/Pożyczką, w tym duplikatu wyciągu z rachunku kredytowego – jednorazowo, za każdą stronę

6 zł

14

Inspekcja nieruchomości przez pracownika Banku/osobę upoważnioną przez Bank poprzedzająca udzielenie Kredytu lub uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzająca prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z Kredytu po wypłacie ostatniej transzy lub zmianę warunków udzielonego Kredytu/ Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy – - każdorazowo

200 zł

15

Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką Opłata pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z przedmiotowego warunku - corocznie

0,07% sumy ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką. Suma ubezpieczenia wynosi 120% kwoty udzielonego Kredytu w walucie Kredytu/Pożyczki, z zastrzeżeniem, że w przypadku Kredytu/Pożyczki w walucie innej niż PLN, kwota ta przeliczona zostanie przez Bank na walutę PLN po zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu pierwszego miesiąca okresu ubezpieczenia wyznaczonego dla danej Nieruchomości Obciążanej Hipoteką

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚIGW, kredyty mieszkaniowe z programem „Mieszkanie dla Młodych", Kredyty mieszkaniowe „Rodzina na Swoim" udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9 listopada 2018 r. - dotyczy umów zawartych do dnia 21.07.2017r.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: