Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A., a także co do których decyzje kredytowe zostały podjęte przed dniem przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska S.A, a umowy kredytu zostały zawarte już przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9 listopada 2018 r. - dotyczy umów zawartych od dnia 22.07.2017r.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

Prowizja Modyfikacyjna

1

Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (nie dotyczy zmiany stopy po zakończeniu okresu obowiązywania Stopy Stałej ustalonej umową Kredytu/Pożyczki)

  • dla kredytu mieszkaniowego
  • dla kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu/Pożyczki

2%

2

Zmiana systemu spłat Kredytu/Pożyczki – jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu/Pożyczki

1% max. 200 zł

3

Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Pożyczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony został Kredyt/ Pożyczka

0 zły

4

Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Pożyczki na rachunek w innej walucie niż waluta w jakiej udzielony został Kredyt/Pożyczka - jednorazowo

50 zł

5

Zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy: jednorazowo od każdego aneksu

5.1

Zmiana daty ostatecznej wypłaty Kredytu /transz Kredytu/Pożyczki

200 zł

5.2

Przystąpienie do Kredytu/Pożyczki lub zwolnienie z  Kredytu/Pożyczki

200 zł

5.3

Wydłużenie, na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, terminów określonych w Dokumentacji Kredytowej przewidzianych na ustanowienie wymaganych zabezpieczeń/spełnienia warunków dodatkowych/ dostarczenie wymaganych dokumentów

200 zł

5.4

Zmiana wysokości marży Kredytu/Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

200 zł

5.5

Przedłużenie Okresu Kredytowania

200 zł

5.6

Inne zmiany

200 zł

Pozostałe czynności

6

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o zapłaconych łącznych odsetkach od Kredytu/Pożyczki do Urzędu Skarbowego - jednorazowo

50 zł

7

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii o Kredycie/Pożyczce lub o współpracy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem dotyczącej więcej niż jednego produktu kredytowego - jednorazowo

50 zł

8

Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia/oświadczenia do udzielonego Kredytu/Pożyczki: wg stanu na dzień sporządzenia/na wskazany dzień i/lub za wskazany okres - opłata łączna pobierana jednorazowo za każdy dokument

50 zł

9

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki lub wpłat na rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek, ze wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu) - jednorazowo

50 zł

10

Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub poręczyciela kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji związanej z posiadanym Kredytem/Pożyczką, w tym duplikatu wyciągu z rachunku kredytowego – jednorazowo, za każdą stronę

6 zł

11

Inspekcja nieruchomości przez pracownika Banku/osobę upoważnioną przez Bank poprzedzająca udzielenie Kredytu lub uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzająca prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z Kredytu po wypłacie ostatniej transzy lub zmianę warunków udzielonego Kredytu/ Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy - każdorazowo

200 zł

12

Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką Opłata pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z przedmiotowego warunku - corocznie

0,07% sumy ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką. Suma ubezpieczenia wynosi 120% kwoty udzielonego Kredytu w walucie Kredytu/Pożyczki, z zastrzeżeniem, że w przypadku Kredytu/Pożyczki w walucie innej niż PLN, kwota ta przeliczona zostanie przez Bank na walutę PLN po zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu pierwszego miesiąca okresu ubezpieczenia wyznaczonego dla danej Nieruchomości Obciążanej Hipoteką

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A., a także co do których decyzje kredytowe zostały podjęte przed dniem przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska S.A, a umowy kredytu zostały zawarte już przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9 listopada 2018 r. - dotyczy umów zawartych od dnia 22.07.2017r.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Kredyty i pożyczki niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: