Taryfa opłat i prowizji

pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Pobierz Taryfę opłat i prowizji

Konto Santander

Wybieraj usługi, których potrzebujesz i ciesz się kontem dopasowanym do siebie. W każdej chwili możesz zmienić swój wybór – to Ty decydujesz.

Sprawdź eTaryfę więcej o koncie

Postanowienia ogólne

 1. Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank, nasz bank, placówka naszego banku, SAN PL, my) pobiera opłaty i prowizje za swoje usługi zgodnie z tą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych” (dalej: Taryfa).
 2. Definicje:
  placówka partnerska
  nasza placówka agencyjna, która działa pod oznaczeniem „Placówka Partnerska Santander Bank Polska”
  placówka Santander Bank Polska S.A., placówka Banku, nasza placówka
  odpowiednio nasz oddział, placówka partnerska, inna nasza jednostka organizacyjna, które obsługują klientów,
  dzień roboczy
  każdy dzień, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy,
  klient indywidualny, Ty
  osoba fizyczna, która korzysta z oferowanych przez nasz bank usług,
  rachunek własny, Twój rachunek
  rachunek, który prowadzimy dla Ciebie na podstawie „Regulaminu kont dla klientów indywidualnych”,
  rachunek obcy
  rachunek, który prowadzimy na podstawie „Regulaminu kont dla klientów indywidualnych”, ale nie jest to Twój rachunek,
  EOG
  Europejski Obszar Gospodarczy; obejmuje on kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
 3. Postanowienia Taryfy, w tym określające wyszczególnienie czynności oraz stawki opłat i prowizji – stosujemy do wszystkich zleceń płatniczych:tych, które wykonujemy między rachunkami płatniczymi oraz pozostałymi rachunkami.
 4. Opłaty i prowizje ustalamy w złotych lub w walutach obcych.
 5. Tryb pobierania opłat i prowizji:
  Okresowe opłaty za świadczenie usług płatniczych na podstawie umowy ramowej pobieramy jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. To znaczy, że:
  1. proporcjonalnie je zwracamy – gdy pobraliśmy je z góry,
  2. proporcjonalnie je naliczamy – gdy pobieramy je z dołu.
  W niektórych naszych placówkach opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Bank nie mogą być uiszczone w formie gotówkowej w kasie. Ich listę znajdziesz na santander.pl w wyszukiwarce placówek i bankomatów.
  1. Rachunki bankowe.
   Opłaty i prowizje pobieramy następująco:
   1. za prowadzenie rachunku płatniczego i za pakiet:
    • ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; wyjątkami są:
     • Ekstrakonto Concerto i Ekstrakonto Profil Zdobywcy - jeżeli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie jest dniem roboczym, opłatę za nie pobieramy w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem,
     • Konto Santander – opłatę pobieramy 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy,
    • w dniu zamknięcia konta – jeśli przypada przed wskazanymi wyżej terminami pobrania opłaty w danym miesiącu. Za miesiąc, w którym konto zamykamy, opłatę naliczymy proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia,
   2. za pozostałe czynności - w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, które wskazujemy w:
    • tej Taryfie przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub
    • umowach, które z Tobą zawarliśmy.
   Jeśli opłata za prowadzenie rachunku płatniczego zależy od spełnienia wskazanego przy tej opłacie warunku, opłatę za miesiąc, w którym rachunek zostanie zamknięty pobierzemy proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia konta, gdy nie spełnisz wskazanego warunku w tym okresie.

   Gdy zamkniesz rachunek Ekstrakonto Rachunek Podstawowy prowadzony w ramach pakietu: Profil Spokojny, Aktywny, Ambitny lub Zdobywcy, albo zamienisz ten rachunek na inny:
   1. opłatę za pakiet pobierzemy proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy rachunku,
   2. opłaty i prowizje za poszczególne usługi wchodzące w skład pakietu pobierzemy osobno zgodnie z Taryfą.
   Opłaty i prowizje za:
   1. zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone przez dostawców za granicą
   2. zlecenia płatnicze w walutach obcych zlecone z przyszłą datą
   pobierzemy według stawek obowiązujących w dniu złożenia dyspozycji.

   Opłaty i prowizje za zlecenia płatnicze z przyszłą datą wykonania wyrażone w złotych i skierowane na rachunki prowadzone przez dostawców krajowych pobierzemy według stawek obowiązujących w dniu wykonania zlecenia.
  2. Debetowe karty płatnicze do rachunków płatniczych / inne instrumenty płatnicze i czynności z nimi związane
   Karty debetowe
   Opłaty lub prowizje pobieramy następująco:
   1. opłaty lub prowizje - w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji (nieodwołanej);
   2. opłaty za kartę:
    • okresowo w cyklach miesięcznych:
     • do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą. Nie pobieramy opłaty za miesiąc, w którym podpisujesz umowę,
     • za obsługę kart debetowych VISA Electron lub MasterCard Debit Standard, które wydaliśmy: do konta NET – 15. dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont – 20. dnia miesiąca,
     • za obsługę karty debetowej World MasterCard, którą wydaliśmy: do konta NET – 6. dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont – 10. dnia miesiąca,
   3. opłaty za wznowienie karty – przy każdym wznowieniu karty, w ciągu 14 dni od dnia wznowienia karty.
    Opłaty za wznowienie nie pobieramy dla kart, które wymieniamy w części 2, rozdział II, tabela 3.
   4. d) opłaty za pakiet – pierwszą opłatę pobieramy w dniu uruchomienia pakietu; kolejne opłaty pobieramy 1. dnia każdego miesiąca,
   5. opłaty lub prowizje za czynności inne niż te, które wskazaliśmy powyżej (pkt a – d) – w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym.
  3. Karty kredytowe
   Opłaty lub prowizje pobieramy następująco:
   1. opłaty lub prowizje – pobieramy w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji (nieodwołanej),
   2. opłaty za kartę:
    • okresowo w miesięcznych cyklach rozliczeniowych - pierwszą opłatę pobieramy w dniu wygenerowania drugiego zestawienia operacji; kolejne opłaty pobieramy w dniu generowania kolejnych zestawień operacji,
    • okresowo w cyklach rocznych dla kart Mastercard World Elite – w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty,
   3. opłaty za wznowienie karty głównej – w ciągu 14 dni od dnia, w którym ją wznowiliśmy,
   4. opłaty lub prowizje za czynności inne niż te, które wskazaliśmy w ppkt a–c – w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym.
  4. Usługi Santander online
   Opłaty i prowizje za Powiadamianie SMS pobieramy 5. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.
  5. Ubezpieczenia
   1. opłata miesięczna za Pakiet „Twoje Bezpieczeństwo” liczona jest od salda zadłużenia wykazanego na 28 dzień każdego miesiąca i pobierana w tym dniu. W przypadku, gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, opłata pobierana jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,
   2. opłata miesięczna za „Bezpieczne Pieniądze Komfort” w wysokości wskazanej w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobierana jest z ostatnim dniem roboczym danego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej z góry za kolejny miesiąc,
   3. niezapewnienie środków na rachunku bankowym wskazanym do poboru opłaty za ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pobrania przez Santander Bank Polska S.A. opłat określonych w części 2, rozdział VI, będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków ubezpieczenia,
   4. opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu usług dodatkowych pobierana jest miesięcznie, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc,
   5. pozostałe opłaty pobierane są z rachunku wskazanego do poboru opłaty za ubezpieczenie w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a Santander Bank Polska S.A.,
   6. Ubezpieczenie Hipoteka+:
    • dla Pakietów Życie 18+ oraz Życie 48+ podstawą opłaty jest wysokość salda zadłużenia z tytułu umowy kredytu w dniu obliczenia raty kredytu, której termin płatności przypada w danym okresie rozliczeniowym,
    • dla Pakietu Praca podstawą opłaty jest wysokość raty kredytu z tytułu umowy kredytu, której termin płatności przypada w danym okresie rozliczeniowym.
 6. Nie pobieramy opłat i prowizji za czynności bankowe, które wymieniamy poniżej.
  1. operacja, która wiąże się ze spłatą wierzytelności naszych lub naszych spółek zależnych – bez względu na jej formę (nie dotyczy to operacji z rachunku, który ma w nazwie „konto oszczędnościowe” lub „konto systematyczne”),
  2. wpłata gotówki przez osobę fizyczną na rachunek bankowy, gdy z umowy z posiadaczem tego rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,
  3. Twoja wpłata gotówki z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ma ona związek z usługami, które świadczymy,
  4. polecenie przelewu Elixir, złożone w placówce naszego banku lub w usługach bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile), wykonywane w celu opłacenia złożonego za pośrednictwem naszego banku zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, dostępnych w ofercie naszego banku (nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunek wpłat bezpośrednich).
  5. wypłata gotówki w bankomacie wybranych banków Grupy Santander http://www.santander.pl/zmiany-w-ofercie1 ,
  6. przewalutowanie transakcji, które wskazujemy w punkcie e),
  7. polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym, w trybie pilnym oraz w trybie ekspresowym, w tym z opcją kosztową OUR, złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) lub w placówce naszego banku, na rachunek w wybranych bankach Grupy Santander2
  8. uznanie rachunku w naszym banku na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy – przelew zagraniczny inny niż polecenie przelewu SEPA, z rachunku w wybranych bankach Grupy Santander2.
 7. 1) Na 1.07.2023 r. są to: Banco Santander (Hiszpania), Santander UK (Wielka Brytania), Banco Santander Totta (Portugalia), Open Bank (Hiszpania), Banco Santander (Brasil) S.A. (Brazylia), Banco Santander México S.A. (Meksyk), Banco Santander-Chile (Chile), Banco Santander Argentina S.A. (Argentyna) Banco Santander-Chile (Chile), Banco Santander Argentina S.A. (Argentyna), Santander Consumer Bank AG (Niemcy), Santander Bank, N. A. (USA). Aktualna lista znajduje się na stronie http://www.santander.pl/zmiany-w-ofercie.
  2) Na 1.07.2023 r. są to: Banco Santander (Hiszpania), Santander UK (Wielka Brytania), Banco Santander Totta (Portugalia), Open Bank (Hiszpania). Aktualna lista znajduje się na stronie http://www.santander.pl/zmiany-w-ofercie
 8. Opłaty i prowizje za operacje bankowe pokrywa zleceniodawca. Wyjątkiem są sytuacje, gdy strony danej operacji umówiły się inaczej lub w dyspozycji określono inaczej, a my to akceptujemy.
 9. Kwoty opłat i prowizji, które pobieramy, zaokrąglamy na ogólnie obowiązujących zasadach.
 10. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest:
  1. równowartość w złotych polskich kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich
  2. kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji oraz kosztów banków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych.

   W przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem prowizji od operacji związanych z:
   • czynnościami w obrocie dewizowym – przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego,
   • obsługą kredytów i gwarancji dewizowych (z wyłączeniem gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych) - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.,
   • skupem/sprzedażą walut w kasie Santander Bank Polska S.A. - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla pieniędzy Santander Bank Polska S.A.,
   • realizacją w walucie obcej inkasa – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
 11. Gdy koszty banków zagranicznych są wyrażone w innej walucie niż waluta, w której je pobieramy, przeliczamy je wg średniego kursu NBP, który obowiązuje w dniu ich pobrania. Wyjątkiem są koszty operacji związanych z realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych – przeliczamy je po kursie sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
 12. Nie będziemy Cię zawiadamiać o zmianach tej Taryfy, gdy:
  • wprowadzimy do naszej oferty nowe produkty lub usługi lub
  • zmienimy produkty lub usługi, co do których nie wiąże Cię z nami umowa.
 13. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Taryfie. Bank może:
  1. podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji lub wprowadzić nową opłatę lub prowizję, w okresie obowiązywania umowy, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z poniższych czynników:
   1. wzrost stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP o co najmniej 3% wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   2. wzrost stopy oprocentowania redyskonta weksli NBP o co najmniej 3% wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   3. wzrost stopy referencyjnej NBP o co najmniej 3% wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   4. wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 3% wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,
   5. wzrost miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (stopa inflacji) o co najmniej 0,5 punktu procentowego w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.
   Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie może przekroczyć trzykrotności dotychczasowej jej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:
   • 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
   • 0% – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%.
   W przypadku wprowadzenia nowej opłaty lub prowizji jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł lub 2%,

   lub
  2. adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie lub wprowadzić do Taryfy nową adekwatną opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z czynników:
   1. wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, w tym:
    • cen energii,
    • kosztów połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych,
    • zmiany opłat ponoszonych w związku z obsługą produktu lub usługi za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem,
    • kosztów eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych, baz danych lub innych rozwiązań niezbędnych do obsługi produktu lub usługi
   2. wysokość kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa lub zmianą przepisów istniejących lub wydaniem lub zmianą przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lub inne organy nadzorujące działalność Banku decyzji, rekomendacji, zaleceń lub dobrych praktyk mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja i wyłącznie w zakresie, w jakim będą one miały wpływ na treść Taryfy.
   Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie może przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:
   • 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200zł,
   • 0% – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%.
   Zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 2) powyżej mogą zostać dokonane nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego,

   lub
  3. obniżyć w okresie obowiązywania umowy wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie lub znieść opłatę lub prowizję,

   lub
  4. wprowadzić nową opłatę lub prowizję wynikającą z wprowadzenia nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu. Nowa opłata lub prowizja może dotyczyć wyłącznie tej usługi, produktu lub funkcjonalności, którą Bank wprowadza,

   lub
  5. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy w przypadku:
   1. konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z wydania lub zmiany przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub inne organy administracji publicznej decyzji, rekomendacji, zaleceń lub dobrych praktyk i wyłącznie w zakresie, w jakim będą one miały wpływ na treść Taryfy,
   2. wydania orzeczeń sądowych wpływających na treść Taryfy – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania treści orzeczenia,
   3. wprowadzenia lub zmiany przepisów prawa regulujących działalność sektora bankowego lub finansowego, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do dostosowania treści Taryfy do obowiązujących przepisów prawa,
   4. konieczności sprostowania omyłek pisarskich i rachunkowych, dokonania zmian stylistycznych i uproszczeń językowych, celem zapewnienia, aby postanowienia Taryfy były jednoznaczne, w zakresie, który nie wpływa na zwiększenie obowiązków Klienta względem Banku, jak również nie zmniejsza uprawnień Klienta oraz nie wpływa na wysokość ponoszonych przez niego opłat lub prowizji oraz kształt i zakres świadczonych usług.
 14. Nie stosujemy przesłanek zmian w Taryfie, o których mowa w ust. 12 w odniesieniu do umów o świadczenie usług lub produktów określonych w Części 2: (i) rozdział II tabela 3, (ii) rozdział III tabela 2, (iii) rozdział V tabela 5, (iv) rozdział V w zakresie dotyczącym: kredyty i pożyczki hipoteczne niebędące w ofercie tabela 2 i tabela 3.
 15. Możemy uzgodnić z Tobą zmianę wysokości opłaty lub prowizji lub wprowadzenie nowej opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania umowy z pominięciem przesłanek określonych powyżej.
 16. Za obsługę produktów i usług wymienionych w Części 2 „Usługi wycofane z oferty” – w zakresie nieuregulowanym w tej części – pobieramy opłaty i prowizje, które wskazaliśmy w Części 1 Produkty i usługi będące w bieżącej oferci:
  • w rozdziale VIII Pozostałe czynności,
  • w rozdziale III Usługi Santander online – dla czynności związanych z Powiadamianiem SMS w ramach usług Santander online, z wyjątkiem pakietu Alerty24 Avocado.
 17. Dla Konta Podstawowego:
  1. nie zmieniamy opłat lub prowizji za czynności wymienione w Taryfie w sytuacjach, o których mowa w ust. 12 pkt. 1)–3),
  2. możemy w okresie obowiązywania umowy podwyższyć lub obniżyć opłaty lub prowizje za czynności, które wymieniliśmy Taryfie, gdy podwyższymy lub obniżymy opłaty lub prowizje za analogiczne czynności, które wymieniamy w Taryfie dla innych rachunków. Jednak w wyniku takiej zmiany opłaty i prowizje mogą być maksymalnie takie jak opłaty i prowizje, które najczęściej stosowaliśmy dla tego typu czynności przez ostatnie 12 miesięcy.
 18. Marża określająca opłaty za przeliczenie waluty dla transakcji kartami płatniczymi w krajach EOG w walutach tych krajów. Dla transakcji kartami płatniczymi w walucie innej niż waluta rachunku, w ciężar którego zostanie rozliczona transakcja, łączne opłaty za przeliczenie waluty określa marża wyrażona jako wartość procentowa kursu zastosowanego przez Bank zgodnie z regulaminem odpowiedniej karty i prowizji za przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (o ile taka prowizja występuje) do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego Europejski Bank Centralny (EBC).
Czytaj dalej...