Taryfa opłat i prowizji

pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

Pobierz Taryfę opłat i prowizji

Konto Jakie Chcę

Wybieraj usługi, których potrzebujesz i ciesz się kontem dopasowanym do siebie. W każdej chwili możesz zmienić swój wybór – to Ty decydujesz.

Sprawdź eTaryfę więcej o koncie

Postanowienia ogólne

 1. Santander Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem lub SAN PL, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych”, zwaną dalej „Taryfą”
 2. Definicje:
  placówka partnerska
  placówka agencyjna Santander Bank Polska S.A. działająca pod oznaczeniem „ Santander Bank Polska S.A. Partner”
  placówka Santander Bank Polska S.A.
  odpowiednio oddział Santander Bank Polska S.A., placówka partnerska, inna jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A. obsługująca klientów
  dzień roboczy
  każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy
  rachunek własny
  rachunek, prowadzony na podstawie Regulaminu kont dla klientów indywidualnych dla tego samego Posiadacza
  rachunek obcy
  rachunek prowadzony na podstawie Regulaminu kont dla klientów indywidualnych niebędący rachunkiem własnym.
  EOG
  Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
 3. Postanowienia Taryfy, w tym określające wyszczególnienie czynności oraz stawki opłat i prowizji, stosuje się do zleceń płatniczych dokonywanych zarówno między rachunkami płatniczymi, jak i między rachunkami niebędącymi rachunkami płatniczymi.
 4. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich lub w walutach obcych.
 5. Tryb pobierania opłat i prowizji:
  Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych na podstawie umowy ramowej pobierane okresowo, są należne Santander Bank Polska S.A. jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej i podlegają:
  1. proporcjonalnemu zwrotowi – dla opłat pobieranych z góry,
  2. proporcjonalnemu naliczeniu – dla opłat pobieranych z dołu,
  Bank wskazuje placówki Banku, w których opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Bank nie mogą być uiszczone w formie gotówkowej w kasie placówki Banku. Lista takich placówek znajduje się pod adresem santander.pl w wyszukiwarce placówek i bankomatów.
  1. Rachunki bankowe.
   Opłaty i prowizje pobierane są w następujący sposób:
   1. za prowadzenie rachunku płatniczego/opłata za pakiet – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem Ekstrakonta Concerto i Ekstrakonta Profil Zdobywcy w przypadku których jeżeli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie jest dniem roboczym opłata pobierana jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, lub w dniu zamknięcia konta,
   2. za polecenie przelewu (z wyjątkiem krajowego przelewu w euro i przelewu zagranicznego), wyciągi, wypłata gotówki w placówce, wpłata gotówki w placówce, polecenie zapłaty - cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia konta pobierane są opłaty sumaryczne za poszczególne transakcje wykonane oraz wyciągi wysyłane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego włącznie lub do dnia zamknięcia konta włącznie,
   3. pozostałe opłaty pobierane są z rachunku w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a Santander Bank Polska S.A.
   W przypadku zamknięcia rachunku płatniczego, za którego prowadzenie opłata jest uzależniona od minimalnych wpływów (przy czym nie stanowi wpływu okresowe dopisywanie przez Bank odsetek do salda z tytułu oprocentowania konta oraz uznanie konta kwotą nagrody z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez Bank), opłata jest pobierana proporcjonalnie, jeśli warunek minimalnych wpływów nie zostanie spełniony w całości. W przypadku zamknięcia rachunku Ekstrakonto Rachunek Podstawowy, który jest prowadzony w ramach pakietu: Profil Spokojny, Aktywny, Ambitny lub Zdobywcy, opłata za pakiet jest pobierana proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy rachunku. Zamknięcie rachunku Ekstrakonto Rachunek Podstawowy prowadzonego w ramach pakietu lub zmiana takiego rachunku na inny rodzaj, oznacza, że za świadczenie poszczególnych usług, za które dotychczas pobierana była opłata za pakiet, Bank pobierze opłaty i prowizje zgodnie z brzmieniem Taryfy dotyczącym tych usług.
  2. Debetowe karty płatnicze do rachunków płatniczych / inne instrumenty płatnicze i czynności z nimi związane
   Karty debetowe
   Pobierane są:
   1. opłaty lub prowizje – w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji (nieodwołanej),
   2. opłaty za kartę:
    • okresowo w cyklach miesięcznych - do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą, z zastrzeżeniem, że opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym została podpisana umowa,
    • opłata za obsługę kart debetowych VISA Electron lub MasterCard Debit Standard wydanych do konta NET jest pobierana 15 dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont 20 dnia miesiąca,
    • opłata za obsługę karty debetowej World MasterCard wydanej do konta NET jest pobierana 6 dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont 10 dnia miesiąca
    • okresowo w cyklu rocznym - w dniu wydania karty lub 25-tego dnia miesiąca kalendarzowego,
    • w przypadku zastrzeżenia karty - w dniu zastrzeżenia karty - w wysokości określonej na podstawie ust. 5 lit. b) Taryfy, jeśli umowa ulega rozwiązaniu albo w pełnej wysokości, jeśli Bank wyda nową kartę w miejsce zastrzeżonej. W przypadku kart, dla których wysokość opłaty za kartę zależy od spełnienia określonego warunku, opłata nie zostanie pobrana, jeśli warunek został spełniony do momentu zastrzeżenia karty.
   3. opłaty za wznowienie karty – przy każdym wznowieniu karty, w ciągu 14 dni od dnia wznowienia karty, opłata za wznowienie nie jest pobierana dla kart wymienionych w Części 2 Rozdział II Tabela 3.
   4. opłaty za pakiet – w dniu uruchomienia pakietu,
   5. opłaty lub prowizje za czynności inne niż wskazane powyżej (pkt a–d) – w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia lub w następnym dniu roboczym.
  3. Karty kredytowe
   Pobierane są:
   1. opłaty lub prowizje w dniu dokonania lub rozliczenia transakcji (nieodwołanej),
   2. opłaty za kartę – okresowo w cyklach miesięcznych:
    • w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty; kolejne opłaty pobierane są w dniu generowania kolejnych zestawień operacji;
    • dla Kart 123 wydanych przed dniem 1 lipca 2017 r. w miesiącu  bezpośrednio następującym po tym, w którym  została zawarta umowa; data obciążenia opłatą  zostanie wskazana w zestawieniu operacji; kolejne opłaty miesięczne pobierane są w tym samym dniu kalendarzowym miesiąca co pierwsza opłata, w przypadku dnia wolnego od pracy  opłata zostanie pobrana w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień,
   3. opłaty za kartę - okresowo w cyklach rocznych:
    • z zastrzeżeniem punktu poniżej opłata roczna pobierana jest po 3 miesiącach od dnia wydania karty,
    • dla Kart Mastercard World Elite – w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty;
   4. opłaty za wznowienie karty – przy każdym wznowieniu karty głównej, w ciągu 14 dni od dnia wznowienia karty,
   5. opłaty lub prowizje za czynności inne niż wskazane powyżej (pkt a-d) w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym.
  4. Usługi Santander online
   Opłaty i prowizje za, Powiadamianie SMS pobierane są 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.
  5. Karty kredytowe wymienione w części 2, rozdział III tabela 1.
   W przypadku zamiany karty kredytowej MasterCard<30 przy wznowieniu dla osób po 30 roku życiu – opłata za zamianę karty nie jest pobierana.
  6. Ubezpieczenia
   1. Opłata miesięczna za Pakiet „Twoje Bezpieczeństwo” liczona jest od salda zadłużenia wykazanego na 28 dzień każdego miesiąca i pobierana w tym dniu. W przypadku, gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, opłata pobierana jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
   2. Opłata miesięczna za „Bezpieczne Pieniądze Komfort” w wysokości wskazanej w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobierana jest z ostatnim dniem roboczym danego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej z góry za kolejny miesiąc.
   3. Niezapewnienie środków na rachunku bankowym wskazanym do poboru opłaty za ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pobrania przez Santander Bank Polska S.A. opłat określonych w części 2, rozdział VI, będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków ubezpieczenia.
   4. Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu usług dodatkowych pobierana jest miesięcznie, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc.
   5. Pozostałe opłaty pobierane są z rachunku wskazanego do poboru opłaty za ubezpieczenie w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a Santander Bank Polska S.A.
   6. Ubezpieczenie Hipoteka+:
    • dla Pakietów Życie 18+ oraz Życie 48+ Podstawą opłaty jest wysokość salda zadłużenia z tytułu Umowy kredytu w dniu obliczenia Raty kredytu, której termin płatności przypada w danym Okresie rozliczeniowym
    • dla Pakietu Praca Podstawą opłaty jest wysokość Raty kredytu z tytułu Umowy kredytu, której termin płatności przypada w danym Okresie rozliczeniowym
 6. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od:
  1. operacji związanej ze spłatą wierzytelności Santander Bank Polska S.A. lub jego spółek zależnych bez względu na jej formę (nie dotyczy operacji dokonywanej z rachunku zawierającego w nazwie słowa „konto oszczędnościowe” lub „konto systematyczne”),
  2. wpłaty gotówki dokonywanej przez osobę fizyczną na rachunek bankowy w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, iż opłatę uiszcza odbiorca należności,
  3. wpłaty gotówki dokonywanej przez klienta Santander Bank Polska S.A. z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zapłata podatku jest związana z usługami świadczonymi przez Santander Bank Polska S.A.
 7. Należne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba że strony danej operacji umówiły się inaczej lub w złożonej dyspozycji określono inaczej, a Santander Bank Polska S.A. to aprobuje.
 8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
 9. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest:
  1. równowartość w złotych polskich kwoty operacji – w przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich,
  2. kwota operacji – w przypadku opłat i prowizji oraz kosztów banków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych. W przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem prowizji od operacji związanych z:
   • czynnościami w obrocie dewizowym – przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego,
   • obsługą kredytów i gwarancji dewizowych (z wyłączeniem gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych) – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.,
   • skupem/sprzedażą walut w kasie Santander Bank Polska S.A. – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla pieniędzy Santander Bank Polska S.A.,
   • realizacją w walucie obcej inkasa – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A..
 10. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyrażonych w innej walucie niż waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych – przeliczanych po kursie sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
 11. Santander Bank Polska S.A. nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Santander Bank Polska S.A. lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z Santander Bank Polska S.A. umowa.
 12. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy. Bank może:
  1. podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji lub wprowadzić nową opłatę lub prowizję, w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniższych czynników:
   1. stopa procentowa kredytu lombardowego NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   2. stopa procentowa redyskonta weksli NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   3. stopa procentowa referencyjna NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   4. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego. Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie może przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:
    • 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
    • 0 % – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%,
    W przypadku wprowadzenia nowej opłaty lub prowizji jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł lub 2%,
   lub
  2. adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie lub wprowadzić do Taryfy nową adekwatną opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z czynników:
   1. wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja,
   2. wysokość kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów nadzorujących działalność Banku, mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie może  przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:
    • 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
    • 0 % – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%.
    Zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 2) powyżej mogą zostać dokonane nie częściej niż co kwartał kalendarzowy,
   lub
  3. obniżyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie w okresie obowiązywania umowy, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych, lub
  4. wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania umowy nową opłatę lub prowizję dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu, lub
  5. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy w przypadku:
   1. konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z  orzeczeń sądowych,
   2. wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Bank,
   lub
  6. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy innych niż wskazane w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniższych czynników:
   1. stopa procentowa kredytu lombardowego NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   2. stopa procentowa redyskonta weksli NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   3. stopa procentowa referencyjna NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   4. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,
   lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego.
 13. Bank nie stosuje przesłanek zmian w Taryfie, o których mowa w ust. 13 w odniesieniu do umów o świadczenie usług lub produktów określonych w Części 2: (i) rozdział II tabela 3, (ii) rozdział III tabela 2, (iii) rozdział V tabela 5, (iv) rozdział V w zakresie dotyczącym: kredyty i pożyczki hipoteczne niebędące w ofercie tabela 2 i tabela 3
 14. Bank może uzgodnić indywidualnie z Klientem zmianę wysokości opłaty lub prowizji lub wprowadzenie nowej opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania umowy z pominięciem przesłanek określonych powyżej.
 15. Za obsługę produktów i usług wymienionych w Części 2 Usługi wycofane z oferty – w zakresie nieuregulowanym w tej części – pobiera się opłaty i prowizje wskazane w Części 1 Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie:
  • w rozdziale VIII Pozostałe czynności,
  • w rozdziale III Usługi Santander online - w zakresie czynności związanych z Powiadamianiem SMS w ramach usług Santander online, z wyłączeniem pakietu Alerty24 Avocado.
 16. W odniesieniu do Konta Podstawowego:
  1. Bank nie stosuje przesłanek zmiany Taryfy, o których mowa w ust. 13 pkt. 1,2 i 3 w stosunku do opłat lub prowizji za czynności wyszczególnione w Taryfie,
  2. Bank może podwyższyć lub obniżyć wysokość opłat lub prowizji za czynności wyszczególnione w Taryfie w okresie obowiązywania umowy w przypadku podwyższenia lub obniżenia wysokości opłat lub prowizji za analogiczne czynności określone w Taryfie dla innych niż Konto Podstawowe rachunków, przy czym w wyniku takiej zmiany opłaty i prowizje nie mogą być wyższe od opłat i prowizji najczęściej stosowanych przez Bank przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do tego typu czynności.
 17. Marża określająca opłaty za przeliczenie waluty dla transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi w krajach EOG w walutach tych krajów: dla transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi w walucie innej niż waluta rachunku, w ciężar którego zostanie rozliczona transakcja, łączne opłaty za przeliczenie waluty określa marża wyrażona jako wartość procentowa kursu zastosowanego przez Bank zgodnie z regulaminem odpowiedniej karty i prowizji za przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (o ile taka prowizja występuje) do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).
Czytaj dalej...