Taryfa opłat i prowizji

pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.

Pobierz Taryfę opłat i prowizji

Postanowienia ogólne

 1. Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank,, nasz bank, placówka naszego banku, SAN PL, my) pobiera opłaty i prowizje za swoje usługi zgodnie z tą „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych” (dalej: Taryfa).
 2. Definicje:
  placówka partnerska
  nasza placówka agencyjna, która działa pod oznaczeniem „Placówka Partnerska Santander Bank Polska”
  placówka Santander Bank Polska S.A., placówka Banku, nasza placówka
  odpowiednio nasz oddział, placówka partnerska, inna nasza jednostka organizacyjna, które obsługują klientów,
  dzień roboczy
  każdy dzień, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy,
  klient indywidualny, Ty
  osoba fizyczna, która korzysta z oferowanych przez nasz bank usług,
  rachunek własny, Twój rachunek
  rachunek, który prowadzimy dla Ciebie na podstawie „Regulaminu kont dla klientów indywidualnych”,
  rachunek obcy
  rachunek, który prowadzimy na podstawie „Regulaminu kont dla klientów indywidualnych”, ale nie jest to Twój rachunek,
  EOG
  Europejski Obszar Gospodarczy; obejmuje on kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
 3. Postanowienia Taryfy, w tym określające wyszczególnienie czynności oraz stawki opłat i prowizji – stosujemy do wszystkich zleceń płatniczych:tych, które wykonujemy między rachunkami płatniczymi oraz pozostałymi rachunkami.
 4. Opłaty i prowizje ustalamy w złotych lub w walutach obcych.
 5. Tryb pobierania opłat i prowizji:
  Okresowe opłaty za świadczenie usług płatniczych na podstawie umowy ramowej pobieramy jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. To znaczy, że:
  1. proporcjonalnie je zwracamy – gdy pobraliśmy je z góry,
  2. proporcjonalnie je naliczamy – gdy pobieramy je z dołu.
  W niektórych naszych placówkach opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Bank nie mogą być uiszczone w formie gotówkowej w kasie. Ich listę znajdziesz na santander.pl w wyszukiwarce placówek i bankomatów.
  1. Rachunki bankowe.
   Opłaty i prowizje pobierane są w następujący sposób:
   1. za prowadzenie rachunku płatniczego i za pakiet – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; wyjątkami są:
    • Ekstrakonto Concerto i Ekstrakonto Profil Zdobywcy - jeżeli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie jest dniem roboczym, opłatę za nie pobieramy w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem,
    • Konto Jakie Chcę - opłatę pobieramy 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, lub w dniu zamknięcia konta – jeśli przypada przed wskazanymi wyżej terminami pobrania opłaty w danym miesiącu. Za miesiąc, w którym konto zamykamy, opłatę naliczymy proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia,
   2. za polecenie przelewu (oprócz krajowego przelewu w euro i przelewu zagranicznego), wyciągi, wypłatę gotówki w placówce, wpłatę gotówki w placówce, polecenie zapłaty – cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia konta; opłaty pobieramy łącznie za:
    • poszczególne transakcje, które zrealizowaliśmy, oraz
    • wyciągi, które wysyłaliśmy od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie lub do dnia zamknięcia konta włącznie,
   3. za pozostałe czynności – w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, które wskazujemy w:
    • tej Taryfie przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub
    • umowach, które z Tobą zawarliśmy.
   Opłaty i prowizje należne od 1.04.2021 roku pobieramy następująco:
   1. za prowadzenie rachunku płatniczego i za pakiet:
    • ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; wyjątkami są:
     • Ekstrakonto Concerto i Ekstrakonto Profil Zdobywcy - jeżeli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego nie jest dniem roboczym, opłatę za nie pobieramy w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem,
     • Konto Jakie Chcę – opłatę pobieramy 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy,
    • w dniu zamknięcia konta – jeśli przypada przed wskazanymi wyżej terminami pobrania opłaty w danym miesiącu. Za miesiąc, w którym konto zamykamy, opłatę naliczymy proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia,
   2. za pozostałe czynności - w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, które wskazujemy w:
    • tej Taryfie przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub
    • umowach, które z Tobą zawarliśmy.
   Jeśli opłata za prowadzenie rachunku płatniczego zależy od spełnienia wskazanego przy tej opłacie warunku, opłatę za miesiąc, w którym rachunek zostanie zamknięty pobierzemy proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia konta gdy nie spełnisz wskazanego warunku w tym okresie.

   Gdy zamkniesz rachunek Ekstrakonto Rachunek Podstawowy prowadzony w ramach pakietu: Profil Spokojny, Aktywny, Ambitny lub Zdobywcy, albo zamienisz ten rachunek na inny:
   1. opłatę za pakiet pobierzemy proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy rachunku,
   2. opłaty i prowizje za poszczególne usługi wchodzące w skład pakietu pobierzemy osobno zgodnie z Taryfą.
   Opłaty i prowizje za:
   1. zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone przez dostawców za granicą oraz
   2. zlecenia płatnicze w walutach obcych zlecone z przyszłą datą
   pobierzemy według stawek obowiązujących w dniu złożenia dyspozycji.

   Opłaty i prowizje za zlecenia płatnicze z przyszłą datą wykonania wyrażone w złotych i skierowane na rachunki prowadzone przez dostawców krajowych pobierzemy według stawek obowiązujących w dniu wykonania zlecenia.
  2. Debetowe karty płatnicze do rachunków płatniczych / inne instrumenty płatnicze i czynności z nimi związane
   Karty debetowe
   Opłaty lub prowizje pobieramy następująco:
   1. opłaty lub prowizje - w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji (nieodwołanej);
   2. opłaty za kartę:
    • okresowo w cyklach miesięcznych:
     • do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą. Nie pobieramy opłaty za miesiąc, w którym podpisujesz umowę,
     • za obsługę kart debetowych VISA Electron lub MasterCard Debit Standard, które wydaliśmy: do konta NET – 15. dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont – 20. dnia miesiąca,
     • za obsługę karty debetowej World MasterCard, którą wydaliśmy: do konta NET – 6. dnia każdego miesiąca, do pozostałych kont – 10. dnia miesiąca,
    • w przypadku zastrzeżenia karty – w dniu zastrzeżenia karty – w wysokości określonej na podstawie ust. 5 lit. b) Taryfy, jeśli umowa ulega rozwiązaniu albo w pełnej wysokości, jeśli wydamy nową kartę w miejsce zastrzeżonej. W przypadku kart, dla których wysokość opłaty za kartę zależy od spełnienia określonego warunku, opłata nie zostanie pobrana, jeśli warunek został spełniony do momentu zastrzeżenia karty
   3. opłaty za wznowienie karty – przy każdym wznowieniu karty, w ciągu 14 dni od dnia wznowienia karty.
    Opłaty za wznowienie nie pobieramy dla kart, które wymieniamy w części 2, rozdział II, tabela 3.
   4. opłaty za pakiet – w dniu uruchomienia pakietu;
   5. opłaty lub prowizje za czynności inne niż te, które wskazaliśmy powyżej (pkt a – d) – w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym.
  3. Karty kredytowe
   Opłaty lub prowizje pobieramy następująco:
   1. opłaty lub prowizje – pobieramy w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji (nieodwołanej),
   2. opłaty za kartę:
    • okresowo w miesięcznych cyklach rozliczeniowych:
     1. dla kart wydanych od 1.12.2020 r. pierwszą opłatę pobieramy w dniu wygenerowania drugiego zestawienia operacji; kolejne opłaty pobieramy w dniu generowania kolejnych zestawień operacji,
     2. dla kart wydanych do 30.11.2020 r. pierwszą opłatę pobieramy w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji przypadającego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty, kolejne opłaty pobieramy w dniu generowania kolejnych zestawień operacji,
    • opłata roczna w pierwszym roku – pobieramy po 3 miesiącach od dnia wydania karty (nie dotyczy karty Mastercard World Elite),
    • okresowo w cyklach rocznych dla kart Mastercard World Elite – w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia operacji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica wydania karty,
   3. opłaty za wznowienie karty głównej – w ciągu 14 dni od dnia, w którym ją wznowiliśmy,
   4. opłaty lub prowizje za czynności inne niż te, które wskazaliśmy w ppkt a–c – w dniu wykonania lub w dniu rozliczenia, lub w następnym dniu roboczym.
  4. Usługi Santander online
   Opłaty i prowizje za Powiadamianie SMS pobieramy 5. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.
  5. Ubezpieczenia
   1. opłata miesięczna za Pakiet „Twoje Bezpieczeństwo” liczona jest od salda zadłużenia wykazanego na 28 dzień każdego miesiąca i pobierana w tym dniu. W przypadku, gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, opłata pobierana jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,
   2. opłata miesięczna za „Bezpieczne Pieniądze Komfort” w wysokości wskazanej w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobierana jest z ostatnim dniem roboczym danego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej z góry za kolejny miesiąc,
   3. niezapewnienie środków na rachunku bankowym wskazanym do poboru opłaty za ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pobrania przez Santander Bank Polska S.A. opłat określonych w części 2, rozdział VI, będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków ubezpieczenia,
   4. opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu usług dodatkowych pobierana jest miesięcznie, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc,
   5. pozostałe opłaty pobierane są z rachunku wskazanego do poboru opłaty za ubezpieczenie w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a Santander Bank Polska S.A.,
   6. Ubezpieczenie Hipoteka+:
    • dla Pakietów Życie 18+ oraz Życie 48+ podstawą opłaty jest wysokość salda zadłużenia z tytułu umowy kredytu w dniu obliczenia raty kredytu, której termin płatności przypada w danym okresie rozliczeniowym,
    • dla Pakietu Praca podstawą opłaty jest wysokość raty kredytu z tytułu umowy kredytu, której termin płatności przypada w danym okresie rozliczeniowym.
 6. Nie pobieramy opłat i prowizji za czynności bankowe, które wymieniamy poniżej.
  Są to:
  1. operacja, która wiąże się ze spłatą wierzytelności naszych lub naszych spółek zależnych – bez względu na jej formę (nie dotyczy to operacji z rachunku, który ma w nazwie „konto oszczędnościowe” lub „konto systematyczne”),
  2. wpłata gotówki przez osobę fizyczną na rachunek bankowy, gdy z umowy z posiadaczem tego rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,
  3. Twoja wpłata gotówki z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ma ona związek z usługami, które świadczymy,
  4. polecenie przelewu ELIXIR, złożone w placówce naszego banku lub w usługach bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile), wykonywane w celu opłacenia złożonego za pośrednictwem naszego banku zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, dostępnych w ofercie naszego banku (nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunek wpłat bezpośrednich).
 7. Opłaty i prowizje za operacje bankowe pokrywa zleceniodawca. Wyjątkiem są sytuacje, gdy strony danej operacji umówiły się inaczej lub w dyspozycji określono inaczej, a my to akceptujemy.
 8. Kwoty opłat i prowizji, które pobieramy, zaokrąglamy na ogólnie obowiązujących zasadach.
 9. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest:
  1. równowartość w złotych polskich kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich
  2. kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji oraz kosztów banków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych.

   W przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem prowizji od operacji związanych z:
   • czynnościami w obrocie dewizowym – przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego,
   • obsługą kredytów i gwarancji dewizowych (z wyłączeniem gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych) - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.,
   • skupem/sprzedażą walut w kasie Santander Bank Polska S.A. - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla pieniędzy Santander Bank Polska S.A.,
   • realizacją w walucie obcej inkasa – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
 10. Gdy koszty banków zagranicznych są wyrażone w innej walucie niż waluta, w której je pobieramy, przeliczamy je wg średniego kursu NBP, który obowiązuje w dniu ich pobrania. Wyjątkiem są koszty operacji związanych z realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych – przeliczamy je po kursie sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
 11. Nie będziemy Cię zawiadamiać o zmianach tej Taryfy, gdy:
  • wprowadzimy do naszej oferty nowe produkty lub usługi lub
  • zmienimy produkty lub usługi, co do których nie wiąże Cię z nami umowa.
 12. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Taryfie. Bank może:
  1. podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji lub wprowadzić nową opłatę lub prowizję, w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniższych czynników:
   1. stopa procentowa kredytu lombardowego NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   2. stopa procentowa redyskonta weksli NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   3. stopa procentowa referencyjna NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   4. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,
   lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego. Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie może przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:
   • 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
   • 0 % – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%,
   W przypadku wprowadzenia nowej opłaty lub prowizji jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł lub 2%,

   lub
  2. adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie lub wprowadzić do Taryfy nową adekwatną opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z czynników:
   1. wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja,
   2. wysokość kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących lub decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów nadzorujących działalność Banku, mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja.
   Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie może  przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:
   • 0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł,
   • 0 % – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%.
   Zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 2) powyżej mogą zostać dokonane nie częściej niż co kwartał kalendarzowy,

   lub
  3. obniżyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie w okresie obowiązywania umowy, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych,

   lub
  4. wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania umowy nową opłatę lub prowizję dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu,

   lub
  5. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy w przypadku:
   1. konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z  orzeczeń sądowych,
   2. wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Bank,
   lub
  6. dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy innych niż wskazane w pkt. 1) – 5) powyżej, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniższych czynników:
   1. stopa procentowa kredytu lombardowego NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   2. stopa procentowa redyskonta weksli NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   3. stopa procentowa referencyjna NBP – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika od ostatniej jego zmiany,
   4. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o co najmniej 3 % wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,
   lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego.
 13. Nie stosujemy przesłanek zmian w Taryfie, o których mowa w ust. 12 w odniesieniu do umów o świadczenie usług lub produktów określonych w Części 2: (i) rozdział II tabela 3, (ii) rozdział III tabela 2, (iii) rozdział V tabela 5, (iv) rozdział V w zakresie dotyczącym: kredyty i pożyczki hipoteczne niebędące w ofercie tabela 2 i tabela 3.
 14. Możemy uzgodnić z Tobą zmianę wysokości opłaty lub prowizji lub wprowadzenie nowej opłaty lub prowizji w okresie obowiązywania umowy z pominięciem przesłanek określonych powyżej.
 15. Za obsługę produktów i usług wymienionych w Części 2 „Usługi wycofane z oferty” – w zakresie nieuregulowanym w tej części – pobieramy opłaty i prowizje, które wskazaliśmy w Części 1 Produkty i usługi będące w bieżącej oferci:
  • w rozdziale VIII Pozostałe czynności,
  • w rozdziale III Usługi Santander online – dla czynności związanych z Powiadamianiem SMS w ramach usług Santander online, z wyjątkiem pakietu Alerty24 Avocado.
 16. Dla Konta Podstawowego:
  1. nie zmieniamy opłat lub prowizji za czynności wymienione w Taryfie w sytuacjach, o których mowa w ust. 12 pkt. 1)–3),
  2. możemy w okresie obowiązywania umowy podwyższyć lub obniżyć opłaty lub prowizje za czynności, które wymieniliśmy Taryfie, gdy podwyższymy lub obniżymy opłaty lub prowizje za analogiczne czynności, które wymieniamy w Taryfie dla innych rachunków. Jednak w wyniku takiej zmiany opłaty i prowizje mogą być maksymalnie takie jak opłaty i prowizje, które najczęściej stosowaliśmy dla tego typu czynności przez ostatnie 12 miesięcy.
 17. Marża określająca opłaty za przeliczenie waluty dla transakcji kartami płatniczymi w krajach EOG w walutach tych krajów. Dla transakcji kartami płatniczymi w walucie innej niż waluta rachunku, w ciężar którego zostanie rozliczona transakcja, łączne opłaty za przeliczenie waluty określa marża wyrażona jako wartość procentowa kursu zastosowanego przez Bank zgodnie z regulaminem odpowiedniej karty i prowizji za przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (o ile taka prowizja występuje) do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego Europejski Bank Centralny (EBC).
Czytaj dalej...