Ekstrakonto Profil Zdobywcy

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1

Opłata miesięczna za pakiet

60 zł / 0 zł

 

Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest należna stan środków zgromadzonych przez Posiadacza w Santander Bank Polska S.A. na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych, kontach oszczędnościowych lub rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest należna wynosił co najmniej 300 tys. zł (w przypadku rachunków płatniczych prowadzonych w walutach obcych przeliczonych wg kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu).

1.2

W ramach opłaty za pakiet brak opłat i prowizji za następujące usługi:

 • Ekstrakonto Rachunek Podstawowy - prowadzenie rachunku płatniczego
 • wszystkie polecenia przelewu wewnętrznego oraz wszystkie polecenia przelewu – przelew Elixir1) i przelew SORBNET1) – złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) i w placówce Santander Bank Polska S.A.
 • realizacja zlecenia stałego
 • wszystkie zlecenia płatnicze w EUR do krajów EOG innych niż Polska złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) i w placówce Santander Bank Polska S.A. spośród: polecenia przelewu SEPA, przelewu zagranicznego, innego niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym
 • dostęp do usług Santander online
 • 2 karty płatnicze do rachunku Visa Select (wcześniej Visa VIP) z pakietem usług dodatkowych
 • karta kredytowa z aktualnej oferty Banku, inna niż Karta kredytowa 123
 • kredyt w rachunku płatniczym – Limit kredytowy w koncie osobistym

1) przelew krajowy w złotych

Przypisy

przelew krajowy w złotych

 1. Polecenia przelewów Elixir oraz zlecenia płatnicze w EUR do krajów EOG innych niż Polska, które wchodzą w skład pakietu, zliczane są od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca na Ekstrakoncie Rachunek Podstawowy. Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 2. Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty).
 3. Kredyt w rachunku płatniczym – Limit kredytowy w koncie osobistym: prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie, podwyższenie kwoty limitu.
 4. Pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową.
 5. Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty i prowizje jak dla Ekstrakonta Rachunek Podstawowy (wymienione w Tabeli 5). Za pozostałe produkty i usługi, opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Taryfą.
Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: