Ekstrakonto Profil Zdobywcy

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 14.08.2019 r.

Stawka
1

Opłata miesięczna za pakiet

60 zł / 0 zł

 Przypis

Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest należna stan środków zgromadzonych przez Posiadacza w Santander Bank Polska S.A. na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych, kontach oszczędnościowych lub rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest należna wynosił co najmniej 300 tys. zł (w przypadku rachunków płatniczych prowadzonych w walutach obcych przeliczonych wg kursu średniego NBP obowiązującego w tym dniu).

1.2

W ramach opłaty za pakiet brak opłat i prowizji za następujące usługi:

 • Ekstrakonto Rachunek Podstawowy - prowadzenie rachunku płatniczego
 • wszystkie polecenia przelewu wewnętrznego oraz wszystkie polecenia przelewu–przelew ELIXIR i przelew SORBNET złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) i w placówce Santander Bank Polska S.A. realizacja zlecenia stałego
 • realizacja zlecenia stałego
 • dostęp do usług Santander online
 • • 2 karty płatnicze do rachunku Visa Select (wcześniej Visa VIP) z pakietem usług dodatkowych
 • karta kredytowa z aktualnej oferty Banku, inna niż Karta kredytowa 123
 • kredyt w rachunku płatniczym - Limit kredytowy w koncie osobistym
Przypis 1

przelew krajowy w złotych

Przypisy

Przypis

przelew krajowy w złotych

 1. Polecania przelewów – przelew Elixir zliczane są od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca na Ekstrakoncie Rachunek Podstawowy, wchodzącym w skład pakietu. Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 2. Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty).
 3. Kredyt w rachunku płatniczym – Limit kredytowy w koncie osobistym: prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie, podwyższenie kwoty limitu.
 4. Pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową
 5. Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty i prowizje jak dla Ekstrakonta Rachunek Podstawowy (wymienione w Tabeli 5). Za pozostałe produkty i usługi, opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z niniejszą Taryfą.
Więcej w dziale: Rachunki bankowe i pakiety niebędące w ofercie:
Zobacz podobne produkty aktualnie w ofercie: