Informacja Sprawdź najważniejsze zmiany w Taryfie opłat i prowizji
Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 17.01.2019 r.

Stawka
1

Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)

1.1

kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna

1.1a

kredyt złotowy

maks. 3 %

1.1b

kredyt w EUR (dotyczy kredytu mieszkaniowego)

maks. 3 %

1.2

kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanej kredytem komercyjnym w Santander Bank Polska S.A.

3,50%

1.3

Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych

maks. 3 %

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty). Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu, mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum

Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie

3

Zmiana stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie procentowej z dopłatami do oprocentowania, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum.

3% lub wysokość stawki określona w umowie

4

Udzielenie promesy do kredytu hipotecznego. Jeżeli klient uzyskał kredyt, a wcześniej korzystał z promesy kredytowej to kwota zapłaconej przez klienta opłaty za udzielenie promesy jest zwracana na konto osobiste klienta w Santander Bank Polska S.A..

200,00 zł

5

Przewalutowanie kredytu (od kwoty podlegającej przewalutowaniu). Prowizji nie pobiera się w przypadku przewalutowania kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, kredytu Busines Locum z waluty obcej na złote polskie.

1%

6

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie:

6a

aneksu w zakresie szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut oraz dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych i przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu

Bez opłat

6b

aneksu w zakresie zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności Santander Bank Polska S.A.

Bez opłat

6c

aneksu do umowy lub umowy ugody – pozostałe przypadki nie wymienione w pkt 6a i 6b

200,00 zł

6d

porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej)

100,00 zł

7

Wykonanie usługi fotoinspekcji, weryfikującej stan prac budowlanych

150,00 zł

8

Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki

200,00 zł

9

Weryfikacja wartości nieruchomości (jeśli w danym przypadku wymagana jest wycena nieruchomości):

9a

Lokale mieszkalne / działki

450,00 zł

9b

Domy

800,00 zł

10

Prowizja za udostępnienie usługi „Kredyt nie droższy niż”

maks. 3% za każdy rok udostępnienia Usługi (obliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałego/ej do spłaty).Wysokość prowizji uzależniona jest od: okresu udostępnienia usługi „Kredyt nie droższy niż” oraz poziomu Maksymalnego Limitu WIBOR 3M”

Więcej w dziale: Kredyty:
Zobacz podobne produkty wycofane z oferty: