Karty: Dopasowana Mastercard, Dopasowana Visa - do konta Santander Max

Karty: Dopasowana Mastercard, Dopasowana Visa - do konta Santander Max

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka

Obsługa karty debetowej

1

Opłata miesięczna za kart

2) Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za Kartę Dopasowaną uwzględniamy transakcje wykonane w miesiącu, którego dotyczy opłata:

 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash; gdy karta jest połączona z kontem w walucie obcej, to kwotę płatności, która obciążyła konto w walucie obcej, na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunku przeliczymy na złote wg średniego kursu NBP z dnia płatności,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie

0 zł

2

Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce naszego banku

7 zł

3

Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku)

0%

Transakcje gotówkowe

4

Wypłata gotówki w bankomatach sieci naszego banku

0 zł

5

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem

0 zł

5.1

w ramach usługi cash back

0 zł

6

Pakiet bankomatowy, miesięcznie. Obejmuje wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach w Polsce (w tym usługa cash back) i za granicą

7

Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 8), poza pakietem

0 zł

8

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych:

8.1

w EUR

0 zł

8.2

w walucie innej niż EUR

0 zł

9

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku

0 zł

Transakcje bezgotówkowe

10

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

0 zł

11

Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 12)

4% min. 10 zł

12

Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

4% min. 10 zł

Wydanie karty płatniczej

13

Opłata za wznowienie karty debetowej

0 zł */15 zł

*) opłata pobierana, gdy Posiadacz/Użytkownik karty ukończył 26 lat.

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Inne czynności związane z kartą debetową

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

0 zł */7 zł

*) opłata pobierana, gdy Posiadacz/Użytkownik karty ukończył 13 lat.

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

15

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach

0 zł */2 zł

*) opłata pobierana, gdy Posiadacz/Użytkownik karty ukończył 13 lat.

1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

16

Połączenie/ odłączenie kont walutowych

3) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."

0 zł

Przypisy

Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:

 • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata
 • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność
 • w przypadku pozostałych opłat - w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.

Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za Kartę Dopasowaną uwzględniamy transakcje wykonane w miesiącu, którego dotyczy opłata:

 • w przypadku płatności kartą - transakcje bezgotówkowe, które wykonasz kartą (i nie odwołasz ich), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash; gdy karta jest połączona z kontem w walucie obcej, to kwotę płatności, która obciążyła konto w walucie obcej, na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunku przeliczymy na złote wg średniego kursu NBP z dnia płatności,
 • w przypadku płatności BLIK - płatności z konta, do którego została wydana karta, za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
 • transakcje wykonane kartą mobilną (MasterCard Mobile debetowa lub Visa-Mobile debetowa) tej samej organizacji płatniczej, do tego samego rachunku i dla tego samego użytkownika, co karta, której dotyczy zwolnienie

Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Debetowe karty płatnicze i inne instrumenty płatnicze do rachunków płatniczych:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: