Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Stawka
1

Wpłata gotówki w placówce:

1.1

na rachunek płatniczy-konto osobiste, prowadzony w naszym banku, dokonywana przez osobę nie będącą posiadaczem tego rachunku

0,5% min 10 zł

1.2

na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego prowadzony w naszym banku.

0,5%; min 10 zł

1.3

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank.

1%; min 20 zł

1.4

w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty do 1000 zł włącznie na rachunek bankowy w złotych podmiotu gospodarczego prowadzony w naszym banku lub na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank.

10 zł

1.5

w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty powyżej 1000 zł na rachunek bankowy w złotych podmiotu gospodarczego prowadzony w naszym banku lub na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank.

0,6%

2

Wpłata bilonu w walutach obcych (opłata dodatkowa do punktów 1.1, 1.2, 1.3, pobierana od osoby dokonującej wpłaty). Opłata nie dotyczy spłat rat kredytów/ pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD w walucie, w której kredyt/ pożyczka jest denominowany/-a oraz wpłat z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji określonych w walutach obcych.

30 zł za każde 300 sztuk bilonu w danym dniu kalendarzowym

3

Odwołanie przelewu ELIXIR w PLN w usługach bankowości elektronicznej

 

Usługa dostępna od 1.04.2021 r.

5 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4

Odwołanie dyspozycji zleconej w innych kanałach kontaktu niż wskazany w pkt 3) dotyczące: wpłaty gotówki, polecenia przelewu (z wyjątkiem przelewu krajowego w euro oraz przelewu zagranicznego), zlecenia stałego na rachunek w naszym banku lub na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank.

25 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5

Uznanie rachunku w naszym banku na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego otrzymanego w złotych polskich w systemie obsługującym rozliczenia krajowe.

35 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2) 2. Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.

Przypisy

Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

  1. Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.
Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: