Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 22.06.2024 r.

Stawka
1

Wpłata gotówki w placówce przez osobę niebędącą posiadaczem tego rachunku

1%; min 15 zł

2

Wpłata bilonu w walutach obcych (opłata dodatkowa do punktów 1.1, 1.2, 1.3, pobierana od osoby dokonującej wpłaty). Opłata nie dotyczy spłat rat kredytów/ pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD w walucie, w której kredyt/ pożyczka jest denominowany/-a oraz wpłat z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji określonych w walutach obcych.

30 zł za każde 300 sztuk bilonu w danym dniu kalendarzowym

3

Odwołanie przelewu Elixir w PLN w usługach bankowości elektronicznej

 

Usługa dostępna od 1.04.2021 r.

5 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

4

Odwołanie dyspozycji zleconej w innych kanałach kontaktu niż wskazany w pkt 3) dotyczące: wpłaty gotówki, polecenia przelewu (z wyjątkiem przelewu krajowego w euro oraz przelewu zagranicznego), zlecenia stałego na rachunek w naszym banku lub na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż nasz bank.

25 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

5

Uznanie rachunku w naszym banku na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego otrzymanego w złotych polskich w systemie obsługującym rozliczenia krajowe.

35 zł

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

2) 2. Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.

Przypisy

Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

  1. Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I w Tabelach 5 i 6 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.
Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: