Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Wpłata gotówki w placówce:

1.1

na rachunek płatniczy-konto osobiste, prowadzony w Santander Bank Polska S.A., dokonywana przez osobę nie będącą posiadaczem tego rachunku

0,5% min 10 zł

1.2

na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego prowadzony w Santander Bank Polska S.A.

0,5%; min 10 zł

1.3

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

1%; min 20 zł

1.4

w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty do 1000 zł włącznie na rachunek bankowy w złotych podmiotu gospodarczego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. lub na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Ustalana przez placówkę partnerską od 4 zł do 10 zł

1.5

w placówkach partnerskich dla kwoty wpłaty powyżej 1000 zł na rachunek bankowy w złotych podmiotu gospodarczego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. lub na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

Ustalana przez placówkę partnerską od 0,2% do 0,5%

2

Wpłata gotówki w bilonie w walutach obcych (opłata dodatkowa). Opłata nie dotyczy spłat rat kredytów/pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD w walucie, w której kredyt/pożyczka jest denominowany/-a oraz wpłat z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat określonych w walutach obcych.

60%

3

Odzyskanie środków dotyczące wpłaty gotówki, polecenia przelewu (z wyjątkiem przelewu krajowego w euro oraz przelewu zagranicznego), zlecenia stałego na rachunek w Santander Bank Polska S.A. lub na rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

25 zł

Przypis 1

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

4

Uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A. na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego otrzymanego w złotych polskich w systemie obsługującym rozliczenia krajowe.

35 zł

Przypis 1Przypis 2

1) Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

2) Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.

Przypisy

Przypis

Opłaty i prowizje nie dotyczą posiadacza Konta < 20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla Posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia

Przypis

Opłata za uznanie rachunku wskazanego w Części 2 rozdział I tabela 7 oraz tabela 8 oraz w części 2 rozdział IV tabela 2 oraz dla posiadaczy Konta Elite otwartego do 10.11.2018 r. wynosi 30 zł.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: