Czynności monitoringowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Stawka
1.1

Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń do kredytów/pożyczek hipotecznych

1.1.1

wysłanie pierwszego monitu

0 zł

1.1.2

wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym

według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

1.1.3

wysłanie kolejnego monitu listem poleconym

według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

1.1.4

wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł

2

Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego

2.1

wysyłane listem zwykłym

według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

2.2

wysyłane listem poleconym

według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

2.3

wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

według rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit, Bank zwróci Klientowi koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez Klienta powyższych czynności.

Ad 1. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.

Ad 1. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Santander Bank Polska S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Pozostałe czynności: