Konto Santander

Konto Santander

 

(w tym konta prowadzone do 30.06.2023 r. jako Konto Jakie Chcę oraz jako Konto Godne Polecenia)

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, zwana inaczej Tabelą opłat i prowizji. Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Wiek Posiadacza konta – do 26 lat

 

W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

Wiek Posiadacza konta – ukończone 26 lat

 

W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

3) Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, dla rachunków Konto Santander, Konto Select, Konto24 walutowe, oceniamy sprawdzając:

  • w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – sumę wpływów (przelewów, wpłat, itp.), z wyjątkiem odsetek wynikających z oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
  • w przypadku płatności kartą do konta, którego dotyczy opłata - transakcje bezgotówkowe wykonane kartą (i nieodwołane), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash. Gdy karta jest połączona z kontem w walucie obcej, to kwotę płatności, która obciążyła konto w walucie obcej – na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunku – przeliczymy na złote według kursu średniego NBP tej waluty z dnia płatności,
  • w przypadku płatności BLIK z konta, którego dotyczy opłata – płatności za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub w sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
  • w przypadku średniego salda w miesiącu na koncie, którego dotyczy opłata - sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.

Spełnienie warunku średniego salda aktywów sprawdzamy w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy opłata. Średnie saldo aktywów obliczamy jako sumę sald na koniec każdego dnia na wszystkich kontach osobistych, kontach oszczędnościowych, lokatach terminowych, lokatach strukturyzowanych oraz produktach inwestycyjnych posiadanych w naszym banku podzieloną przez liczbę dni w danym miesiącu. W przypadku produktów inwestycyjnych bierzemy pod uwagę produkty kupione za pośrednictwem naszego banku lub w naszym banku. Gdy saldo wyrażone jest w walucie obcej, przeliczamy je wg kursu średniego NBP obowiązującego w danym dniu. W przypadku rachunku wspólnego warunek średniego salda musi zostać spełniony przynajmniej przez jednego z posiadaczy konta. Do obliczenia średniego salda aktywów nie sumujemy sald aktywów wszystkich posiadaczy konta.

0 zł

6 zł/0 zł

 

Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego:

płatności kartą lub BLIKIEM na łączną kwotę co najmniej 300 zł (sumujemy płatności kartą i BLIKIEM)

Nie pobierzemy opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym od Posiadacza konta pobraliśmy opłatę za wypłatę gotówki lub wpłatę gotówki w placówce naszego banku (opłaty wskazane w kolumnie 3 pkt 7.1 i pkt 8), nawet jeśli Posiadacz, albo jeden z Posiadaczy konta wspólnego, na koniec tego miesiąca miał ukończone 26 lat.

Porada
Zamknij

Podpowiadamy, jak płacić mniej

Jeśli w danym miesiącu zapłacisz kartą lub BLIKIEM łączną kwotę co najmniej 300 zł, opłata za prowadzenie konta wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie tego konta wyniesie 6 zł miesięcznie.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

2.1.2

złożone w placówce naszego banku

5 zł

10 zł

2.1.3

Przelew24

0 zł

0 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

0 zł

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew Elixir

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

3.1.2

złożony w placówce naszego banku

5 zł

10 zł

3.2

przelew Express Elixir lub przelew BlueCash

0 zł

0 zł

3.3

przelew SORBNET

35 zł

35 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

5) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

0 zł

4.1.2

złożone w placówce naszego banku

5 zł

10 zł

4.2

uznanie rachunku w naszym banku

0 zł

0 zł

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w naszym banku

0 zł

0 zł

5.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank

0 zł

0 zł

6

Polecenie zapłaty

0 zł

0 zł

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce naszego banku

10 zł

0 zł

7.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci naszego banku

0 zł

0 zł

7.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci naszego banku

0 zł

0 zł

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.  przez posiadacza rachunku

10 zł

0 zł

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

0 zł

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

0 zł

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

5 zł

9.4

odbierany w placówce Banku

9.5

duplikat wyciągu

5 zł

5 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

10 zł

10 zł

10.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

0 zł

10.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 zł

10 zł

Przypisy

Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, dla rachunków Konto Santander, Konto Select, Konto24 walutowe, oceniamy sprawdzając:

  • w przypadku wpływów na konto, którego dotyczy opłata – sumę wpływów (przelewów, wpłat, itp.), z wyjątkiem odsetek wynikających z oprocentowania konta oraz nagród z tytułu sprzedaży premiowej prowadzonej przez nasz bank,
  • w przypadku płatności kartą do konta, którego dotyczy opłata - transakcje bezgotówkowe wykonane kartą (i nieodwołane), z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash. Gdy karta jest połączona z kontem w walucie obcej, to kwotę płatności, która obciążyła konto w walucie obcej – na potrzeby sprawdzenia spełnienia warunku – przeliczymy na złote według kursu średniego NBP tej waluty z dnia płatności,
  • w przypadku płatności BLIK z konta, którego dotyczy opłata – płatności za towary lub usługi w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych lub w sklepach internetowych, autoryzowane kodem BLIK lub czekiem BLIK lub w formie BLIKA zbliżeniowego,
  • w przypadku średniego salda w miesiącu na koncie, którego dotyczy opłata - sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.

Spełnienie warunku średniego salda aktywów sprawdzamy w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy opłata. Średnie saldo aktywów obliczamy jako sumę sald na koniec każdego dnia na wszystkich kontach osobistych, kontach oszczędnościowych, lokatach terminowych, lokatach strukturyzowanych oraz produktach inwestycyjnych posiadanych w naszym banku podzieloną przez liczbę dni w danym miesiącu. W przypadku produktów inwestycyjnych bierzemy pod uwagę produkty kupione za pośrednictwem naszego banku lub w naszym banku. Gdy saldo wyrażone jest w walucie obcej, przeliczamy je wg kursu średniego NBP obowiązującego w danym dniu. W przypadku rachunku wspólnego warunek średniego salda musi zostać spełniony przynajmniej przez jednego z posiadaczy konta. Do obliczenia średniego salda aktywów nie sumujemy sald aktywów wszystkich posiadaczy konta.

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: