Konto Private Banking (otwierane od 12.11.2018 r. do 15.12.2019 r. jako Konto Elite)

Konto Private Banking (otwierane od 12.11.2018 r. do 15.12.2019 r. jako Konto Elite)

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych. Obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.

Stawka
1

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

150 zł

1.1

wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000 zł i więcej

1.2

wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000 zł

1.3

saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe

Przypis 3

3) Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

1.4

saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku

Przypis 3

3) Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

2

Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.)

2.1

na rachunek obcy

2.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

2.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

2.1.3

Przelew 24

0 zł

2.2

na rachunek własny

0 zł

3

Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. – przelew krajowy w złotych)

3.1

przelew Elixir

3.1.1

złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

3.1.2

złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

3.2

przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash

0 zł

3.3

przelew SORBNET

0 zł

4

Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska

Przypis 5

5) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

4.1

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym

4.1.1

złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile)

0 zł

4.1.2

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

4.2

uznanie rachunku w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

5

Zlecenie stałe

5.1

na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

0 zł

5.2

na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.

0 zł

6

Polecenie zapłaty

0 zł

7

Wypłata gotówki

7.1

w placówce Santander Bank Polska S.A.

0 zł

7.2

w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

7.2.1

w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

7.2.2

w bankomacie nienależącym do sieci Santander Bank Polska S.A.

0 zł

8

Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.  przez posiadacza rachunku

0 zł

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

9.2

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

0 zł

9.3

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

0 zł

9.4

odbierany w placówce Banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 09.11.2018 r)

0 zł

9.5

duplikat wyciągu

0 zł

10

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10.1

klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile)

0 zł

10.2

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego

0 zł

10.3

klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

0 zł

Przypisy

Przypis

Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

Przypis

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 1 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.

Czy eTaryfa była dla Ciebie przydatna?
Tak
Nie
Dziękujemy za przesłanie opinii.
Więcej w dziale: Rachunki płatnicze - konta osobiste:
Produkty, które wycofaliśmy z oferty: